COACHING

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Coachpraktijk Flow met Mo

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die verricht worden door Coachpraktijk Flow met Mo. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over coachee wordt ook deelnemer aan een programma of dienst bedoeld.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

2.1    Alle offertes en aanbiedingen van Coachpraktijk Flow met Mo zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2    Indien p Coachpraktijk Flow met Mo niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Coachpraktijk Flow met Mo in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Aanmelding & coachcontract

3.1   Coachpraktijk Flow met Mo kan ervoor kiezen om de afspraken per mail te bevestigen, waarbij coachee akkoord gaat door de betreffende mail te bevestigend te beantwoorden.                  

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1    De coachee zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De coachee neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de coachee gezamenlijk doorbrengen als daarna. Verder zal de coachee naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die in het coachcontract en tijdens de sessies worden gemaakt.

4.2    Coachpraktijk Flow met Mo heeft een inspanningsverplichting en zet al haar professionaliteit in om de coachee zo goed mogelijk te coachen. Coachpraktijk Flow met Mo heeft echter geen resultaatverplichting, wat betekent dat de coachee zelf verantwoordelijk is voor het resultaat.

Artikel 5: Afmelding & annulering

5.1    Een coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Afmelden of verplaatsen kan zowel telefonisch als via mail. Afmeldingen na 24 uur voor aanvang, worden in rekening gebracht of (indien de betaling reeds is gedaan) geteld als een sessie dat heeft plaatsgevonden.

5.2    In het individuele coachcontract worden afspraken vastgelegd omtrent betaling/annulering van het coachcontract.

Artikel 6: Betaling

6.1    Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen naar factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer. De betaling dient te worden gedaan op het rekeningnummer wat vermeld staat op de factuur, ten behoeve van Coachpraktijk Flow met Mo.

6.2    In geval van een te late betaling, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht over de periode vanaf 30 dagen na de factuurdatum tot aan de betaaldatum. Deze rente wordt halfjaarlijks vastgesteld in het kader van de Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties.

6.3   In geval van betalingsverzuim door de coachee kan Coachpraktijk Flow met Mo de werkzaamheden met onmiddellijke ingang staken of opschorten.

6.4    Indien de betaling niet gedaan is na een betalingsherinnering, zal een incassoprocedure worden gestart, waarvan de kosten worden doorberekend aan coachee.

6.5  Indien de coachee de afspraak vergeet, wordt er 25% van de coaching sessie in rekening gebracht.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1    Coachpraktijk Flow met Mo is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de coachee aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Coachpraktijk Flow met Mo

Artikel 8: Geheimhouding

8.1    Coachpraktijk Flow met Mo en coachee zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen, tenzij dit in overleg anders wordt vastgesteld.